tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Ogłoszenia bieżące

Aktualne przetargi na stronie BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.
O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych położonych w Lubsku i Jasieniu informuje, że w okresie od 14.12.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadzane będą odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w nieruchomościach Wspólnot.

Zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali o ich udostępnienie celem odczytu wodomierzy.

Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych przeprowadzą osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu, posiadające identyfikator wydany przez PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

W przypadku nieobecności, mieszkańcy proszeni są o samodzielne dokonanie odczytu wskazań wodomierzy i podanie ich stanu telefonicznie na nr 68-457-77-08/14 bądź osobiście w siedzibie Zarządcy przy ul. Wrocławskiej 3 w Lubsku - budynek C pokój nr 1, 2 lub 8 najpóźniej w terminie do dnia 05.01.2019 roku.

W przypadku nie podania wskazań wodomierzy do dnia 05.01.2019 r. do rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków za okres 01.07.2018 - 31.12.2018 zostanie przyjęte zużycie wody prognozowane na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych.

Zarząd Spółki
Dnia 06 grudnia 2018 r. siedzibę PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. odwiedził Mikołaj i rozdał dzieciom prezenty.

Projekt UEHarmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2018


Miasto Lubsko - zabudowa wielorodzinna Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zab. wielorodzinna (odbiór 2x w tyg.) Plik w formacie .pdf

Miasto Lubsko - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Lubsko - Tuchola Żarska 4x/m-c Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Trzebiel Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Trzebiel - zabudowania z trudnym dojazdem Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla Gminy Tuplice Plik w formacie .pdf

Harmonogram wywozu dla lokali użytkowych i firm Plik w formacie .pdf (aktualizacja 18.07.2018)

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla miasta Lubsko Plik w formacie .pdf (aktualizacja 03.10.2018)

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla Gminy Lubsko Plik w formacie .pdf (aktualizacja 03.10.2018)

Zasady prawidłowej segregacji odpadów Plik w formacie .pdf
Dłużniku!!!

Jesteś naszym dłużnikiem lub Wspólnoty Mieszkaniowej, którą zarządzamy?
Nie wiesz co masz robić?
Zadzwoń i umów się na spotkanie!
Znajdziemy wyjście z sytuacji.
Ugoda.
Dogodny termin spłaty.
Wysokość raty odpowiadająca Twoim możliwościom finansowym.
Bez dodatkowych kosztów sądowych i komorniczych.
Nie poddawaj się! Walcz!
Pomożemy!
Życie bez długów jest komfortowe!
Ty też możesz takie mieć!

PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko
budynek B - pokój nr 2 - tel. 68-457-77-18
budynek C - pokój nr 1 - tel. 68-457-77-08PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. wraz z ZZO Sp. z o.o. w Marszowie uczestniczył w Dniach Lubska 2017 przeprowadzając konkursy dla dzieci i młodzieży na temat segregacji odpadów oraz prezentując sprzęt specjalistyczny.


Artykuł dot. Spółki, jaki ukazał się w Magazynie Lubskim nr 1/2017 - Pobierz plik Plik w formacie .pdfK O M U N I K A T

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. w Lubsku informuje, że od lipca 2015 r. został zmieniony numer telefonu celem zgłaszania  awarii po  godzinie  15:00 i w   weekendy  na 68 457 77 30. Bezpośrednio awarie można zgłaszać na portierni przy ul. Traugutta 3.
Powyższe podyktowane zostało zmianą systemu dozoru obiektu przy ul. Wrocławskiej 3 na system alarmowy.

Zarząd Spółki
K O M U N I K A T

Ponownie przypomina się, że takie odpady jak stare meble, zużyty sprzęt AGD, itp. należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się przy ul. Traugutta 3 w Lubsku, które przyjmowane są nieodpłatnie. PSZOK czynny jest w dni robocze w godz. od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00. Regulamin z jego korzystania znajduje się na naszej stronie internetowej oraz na stronie www.um.lubsko.pl.

Zarząd Spółki
K O M U N I K A T

Również w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko ponownie przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych, którzy korzystają z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki
K O M U N I K A T

Informuje się, że tut. Spółka świadczy usługi mycia i dezynfekcji pojemników przeznaczonych do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji i na odpady opakowaniowe. Usługę można zlecić w Biurze Obsługi Klienta przy ul.Traugutta 3 w Lubsku tel. 68 457-77-31. Stawki brutto za mycie i dezynfekcję pojemników wynoszą odpowiednio:

- pojemniki 110l i 120l - 11,50 zł/szt.
- pojemniki 240l - 15,50 zł/szt.
- pojemniki 660l i 1100l - 25,50 zł/szt.

Zarząd Spółki


K O M U N I K A T

Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 20:00 i w soboty  od  7:00  do  16:00.

Punkt prowadzi m.in. zbiórkę:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne
- szkło
- odpady zielone
- zużyte opony
- przeterminowane leki
- zużyty sprzęt RTV i AGD
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Zarząd Spółki


I N F O R M A C J A

Informuje się, że Spółka  dysponuje nowymi plastikowymi pojemnikami typu MGB o pojemności 120l w cenie 125 zł brutto. W   celu   zakupienia   pojemnika   należy   zgłosić   się  do  tut.  Spółki  przy  ul. Traugutta 3 (tel. 68-457-77-30 lub 68-457-77-31).

Zarząd Spółki
W Ł A Ś C I C I E L E       N I E R U C H O M O Ś C I

Informuje się mieszkańców i firmy, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki w dniu ich odbioru należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników i operatora przed godz. 7:00. Zawiązane worki należy wystawiać po ich wypełnieniu w ok. 80%.
Pojemniki należy ustawiać w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych w bliskiej odległości od utwardzonej drogi.

Cennik  za  usługę  odbioru  gruzownika  przeznaczonego  do  odbioru  odpadów  budowlanych  znajduje  się w zakładce "Cennik".

Przypomina się, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym właściciele bądź najemcy lokali użytkowych z terenu Lubska, którzy korzystali dotychczas z pojemników ogólnodostępnych, bądź zlokalizowanych na terenie poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązani są do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W tym celu należy zgłosić się w Zakładzie Usług Komunalnych i Transportu przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Zarząd Spółki
I N F O R M A C J A


Uchwała Nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Pobierz plik Plik w formacie .pdf


1. Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportowych

- samochód bezpyłowy Jelcz SM-200 - szt.2
- samochód bezpyłowy Volvo
- samochód bezpyłowy Renault -szt.2
- samochód bezpyłowy DAF - szt.3
- samochód Star - hakowiec
- samochód MAN - hakowiec
- zamiatarka - szt.2
- samochód Jelcz - piaskarko-solarka
- pojazd Unimog - szt.2
- samochód dostawczy Ford typu doka - szt.2
- samochód dostawczy Mercedes
- samochód dostawczy Volkswagen
- samochód specjalny Ford
- wózek widłowy
- ciągnik - szt.2
- mikrociągnik Yanmar
- przyczepa skrzyniowa - szt.2
- podnośnik koszowy zabudowany na Renault Master
- myjka ciśnieniowa do mycia pojemników na odpady komunalne


2. Utrzymanie czystości w mieście

        Informuje  się,  że  realizowane  są  zadania  w  zleconym  zakresie  dodatkowo  w  dni  wolne  od  pracy tj. w soboty, niedziele i święta dotyczące utrzymania czystości nawierzchni ulic dróg gminnych, placów oraz chodników.