tlo


BIP PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

Kształtowanie cen za świadczenie usług

Bezpośredni wpływ na kształtowanie cen i stawek opłat stosowanych przez Spółkę ma Rada Miejska w Lubsku. Ceny i stawki opłat za usługi z zakresu dostarczania ciepła od IV kw. 2008 r. zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
Taryfa dla ciepła, obowiązująca od roku 2016 - Pobierz plik Plik w formacie .pdf

Uchwała Nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dn. 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Pobierz plik Plik w formacie .pdf


Zapraszamy do korzystania z usług w zakresie:

- utrzymanie czystości chodnika letnie - 1,30 zł/m²/m-c brutto
- utrzymanie czystości chodnika zimowe - 2,75 zł/m²/m-c brutto
- utrzymanie czystości chodnika całoroczne - 1,10 zł/m²/m-c brutto

Kontakt - ZUKiT przy ul. Traugutta 3, tel. 68-457-77-31 lub 660-545-911.


Cennik usług wykonywanych przez Sekcję Remontową oraz Zakład Usług Komunalnych i Transportu:

L.p. Nazwa wykonywanej usługi J.m. Cena netto
SEKCJA REMONTOWA
1. Oplombowanie wodomierza szt.
2 szt.
 
18,52 zł
25,00 zł
(5 zł za każdy następny)
2. Usługi szklarskie
a) szkłem gładkim:
- do 0,50
- powyżej 0,50
b) szkłem wzorzystym:
- do 0,50
- powyżej 0,50
c) szkłem zbrojeniowym
- do 0,50
- powyżej 0,50
 
 


 


 


 
 
76,37 zł
61,00 zł
 
78,71 zł
68,00 zł
 
113,30 zł
102,00 zł
3. Czyszczenie kanalizacji samoch. WUKO godz. 146,25 zł
4. Czyszczenie kanalizacji ręcznie godz.
 
14,60 zł
+narzuty wg zarz.4/16
5. Czyszczenie kanalizacji za pomocą
spirali elektrycznej
godz.
następna i kolejne
60,00 zł
40,00 zł
6. Zagęszczarka z obsługą godz. 45,00 zł
7. Jednorazowe usunięcie sopli z jednego budynku
a) z wykorzystaniem podnośnika koszowego:
- do 0,5 godz. pracy pracowników
- od 0,5 -1,0 godz. pracy pracowników
- następna i kolejne godz. pracy
b) bez wykorzystania podnośnika koszowego:
- do 0,5 godz. pracy pracowników
- od 0,5 -1,0 godz. pracy pracowników
- następna i kolejne godz. pracy
 
 
godz.
godz.
godz.
 
godz.
godz.
godz.
 
 
40,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
 
30,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
8. Odśnieżanie dachów:
a) dachy płaskie
b) dachy spadziste
 

 
2,00 zł
3,00 zł
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTU
1. Samochód dostawy do 3,5 t km 3,00 zł
2. Ciągnik z przyczepą godz. 65,00 zł
3. Koparko-ładowarka-ciągnik godz. 80,00 zł
4. Ręczny załadunek nieczystości 40,00 zł
5. Pojazd specjalistyczny bezpyłowy godz. + km 100 zł + 4,50 zł
6. Usługi warsztatowe godz. 45,00 zł
7. Mechaniczne zamiatanie placów godz. 160,00 zł
8. Posypywanie piaskarką łącznie z materiałem
uszorstniającym (min. 0,5 godz.)
godz. 210,00 zł
(poza granicami
Lubska +4,50 zł/km)
9. Koszenie mechaniczne godz. 50,00 zł
10. Postojowe godz. 35,00 zł
11. Odbiór gabarytów w zależności od
wielkości gabarytu
15,00 - 35,00 zł
12. Podnośnik koszowy z obsługą (1 pracownik) godz.
następna i kolejne
 
 
 
 
90,00 zł
80,00 zł
(poza granicami Lubska
+3,00 zł/km)
(dodatkowy pracownik
+35,00 zł/godz)Wynajem kontenerów do odpadów budowlanych przez Zakład Usług Komunalnych i Transportu

1. Ustala się ceny za usługę transportową gruzownika objętego pozwoleniem na odbiór odpadów:

Rejon odbioru Bez względu na wypełnienie gruzownika
Miasto Lubsko 140,00 zł netto
+ koszt za przyjęcie na składowisku*
Gmina Brody 100,00 zł netto + 3,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Jasień 100,00 zł netto + 3,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Lubsko
(teren wiejski)
100,00 zł netto + 3,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku
Gmina Tuplice 100,00 zł netto + 3,50 zł za każdy kilometr
+ koszt za przyjęcie na składowisku

*Uwaga: Ryczałt - 140,00 zł netto /transport na trasie: baza - odbiór gruzownika - stacja przeładunkowa ZZO Sp. z o.o. w Lubsku - baza/

Przy rozładunku gruzownika poza stacją przeładunkową ZZO Sp. z o.o. w Lubsku dolicza się dodatkowo transport po 3,50 zł netto za km.

2. Stosuje się w zależności od rodzaju odpadów koszt ich przyjęcia na składowisku wg cennika stawek opłat w RIPOK w Marszowie stanowiącego odrębny wykaz:

Stawki opłat w RIPOK w Marszowie na 2017 rok
Rodzaj odpadów Kod odpadów Netto
[PLN/Mg]
VAT 8% Brutto
[PLN/Mg]
Odpadowa masa roślinna 02 01 03 272,00 21,76 293,76
Inne niewymienione odpady (ścinki skór) 04 01 99 272,00 21,76 293,76
Odpadowa masa materiałów złożonych 04 02 09 272,00 21,76 293,76
Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 04 02 22 272,00 21,76 293,76
Inne odpady (przemysł tekstylny) 04 02 99 272,00 21,76 293,76
Zużyte opony 16 01 03 272,00 21,76 293,76
Odpady betonu oraz gruzu 17 01 01 40,00 3,20 43,20
Gruz ceglany 17 01 02 40,00 3,20 43,20
Zmieszane odpady z betonu 17 01 07 140,00 11,20 151,20
Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 40,00 3,20 43,20
Tworzywa sztuczne (styropian, okna PCV itp.) 17 02 03 272,00 21,76 293,76
Odpadowa papa 17 03 80 300,00 24,00 324,00
Gleba ziemia w tym kamienie 17 05 04 40,00 3,20 43,20
Tłuczeń torowy 17 05 08 40,00 3,20 43,20
Materiały izolacyjne 17 06 04 272,00 21,76 293,76
Skratki 19 08 01 272,00 21,76 293,76
Zawartość piaskowników 19 08 02 272,00 21,76 293,76
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05 272,00 21,76 293,76
Odpady stałe ze wstępnej filtracji skratki 19 09 01 272,00 21,76 293,76
Osady z klarowania wody 19 09 02 40,00 3,20 43,20
Osady z dekarbonizacji wody 19 09 03 40,00 3,20 43,20
Zużyty węgiel aktywny 19 09 04 40,00 3,20 43,20
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 19 09 05 40,00 3,20 43,20
Szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 19 09 06 40,00 3,20 43,20
Inne nie wymienione 19 09 99 40,00 3,20 43,20
Minerały (piasek, kamienie) 19 12 09 40,00 3,20 43,20
Z mechanicznej obróbki 19 12 12 272,00 21,76 293,76
Odzież 20 01 10 272,00 21,76 293,76
Tekstylia 20 01 11 272,00 21,76 293,76
Tworzywa sztuczne 20 01 39 272,00 21,76 293,76
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 220,00 17,60 237,60
Gleba ziemia w tym kamienie 20 02 02 40,00 3,20 43,20
Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 02 03 80,00 6,40 86,40
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 272,00 21,76 293,76
Odpady z targowisk 20 03 02 272,00 21,76 293,76
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 272,00 21,76 293,76
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 20 03 04 272,00 21,76 293,76
Ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 272,00 21,76 293,76
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 272,00 21,76 293,76
Inne odpady komunalne 20 03 99 272,00 21,76 293,76